Ruth Rubin : Yiddish Songs Of The Holocaust 
A Lecture / Recital
Global Village 150
1993, Live, Stereo
 
1.   Introduction  
2. S Es Brent, Briderlekh Es Brent! Gebirtig / Cracow, 1938
3. S Ani Ma-Amin Anonym.
4. P Huley, Tanst Talyonim! Gebirtig, 1940
5. S Nu, Koyft-Zhe Papirosn! Rosenthal / Vexler, Vilna
6. S Rifkele Di Shabesdike Kaplan / Anonym., Bialistok
7. P Ir Geyt Farbay Strassenhof KZ
8. P Ikh Shem Zikh Farn Himl Shenker, Treblinka
9. S Aroys Iz In Vilne A Hayer Bafel Folk
10. P Tsvey Bazundere Veltn Gordonovitch
11. P In Tsvantsigstn Yorhundert Eliyahou Maguid, 1943
12. P Undzere Brider Fun Yener Zayt Yam Anonym.
13. S Hot Zikh Mir Di Shikh Tserisn Folk
14. S Tsvey Taybelekh Folk
15. S Her Mayn Kind, Vi Vintn Brumen Anonym., Oshmen Ghetto
16. P Mogn, Mogn Anonym.
17. S Makh Tsu De Eygelekh Shpigl / Beyglman, Lodz Ghetto
18. S Yeder Ruft Mikh Ziamele Folk.
19. S Shtil, Di Nakht Iz Oysgeshtrent Glik / Anonym., Vilna, 1942
20. S Undzer Lid Iz Ful Mit Troyer: Yugnt Hymn Kacerginski / Rubin, Vilna, 1942
21. S Zog Nisht Keynmol Az Du Geyst Dem Letstn Verg Glik / Pokras, Vilna, 1942
22. P From The Diary Of Mordecai Anilvitsh  
23. Conclusion